Horoszkóp szerkezete 2.

Nyolcas ház. Elengedések, átalakulások háza.

Ettől a háztól szoktak riadozni, félni az emberek, mert alapvetően félreértik ennek jelentőségét. A kettes házzal szemben lévő ház, és annak jelentése is ezzel ellentétes. Míg az alapvetően Bika jellegű kettes házban anyagot, tehetséget, örömöt gyűjtünk, a nyolcas ház ezen dolgok túlzott fontosságának a felülbírálására kényszerítenek. A ház a Skorpió jegy fennhatósága alá tartozik, és a legspirituálisabb, legnehezebben megfogható értelmű. Ennek a háznak az értelme nem kötődik az anyaghoz, hanem felteszi azt a kényes kérdést, hogy mire születtünk a világra? Mi az értelme a földi létünknek? Hétköznapi értelmen túli, transzcendens szemszögből vizsgálja az emberi létet. Akinek fontos, személyjelölő bolygója (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars) a nyolcas házban áll, időnként, és periodikusan nem kerülheti el az élet-halál, végső kérdések vizsgálatát, élményét. Ezektől a kérdésektől senki sem szabadulhat meg, mert a halál, és a lemondás mindannyiunk életéhez hozzátartozik. Valaki minél inkább menekül ez elől a kérdés elől, ez a téma annál inkább megtalálja őt. Pont akkor kerül terítékre, mikor egyáltalán nem számít rá. Kötések fájdalmasan elszakadnak, vagy halál, vagy egyéb szakítás következtében. A ház fontos tartalma a kötések rugalmasítása, enyhítése. Valaki minél inkább ragaszkodik valamihez, vagy valakihez, annál jobban, annál fájdalmasabban élheti meg az elszakadás gyötrelmét. “Semmi sem biztos, és örök; csak az örökös változás az, ami biztos.” Ez a nyolcas ház jelentése. Ne az anyagban, mások szeretetéhez való ragaszkodásban találjuk meg a boldogságot, hanem alakítsuk át magunkat testileg, lelkileg, szellemileg olyan mértékben, hogy minden külső körülmény ellenére is megőrizhessük testünk, lelkünk, szellemünk tartását, és a boldogság befogadására való képességünket. Az ilyen beállítódású embernek nincs veszteni valója. Ennek elérésére tanít minket a nyolcas ház.

Természetesen ez a második megpróbáltatás házunk, a Mars és a Plútó bolygók, fennhatósága alá tartozik. A Skorpió jegy ura a Mars, a Plútó pedig a jegy transzcendens kiegészítő bolygója. Negatív, energia elfogadó ház. A Mars bolygója is befelé irányuló megjelenésében van jelen, ami belső átalakulást jelent. Vizes ház, ami lélek-átalakítást jelent a jelen esetben.

Fájdalmas lelki elfojtások tartalmai is ebben a házban találhatók. Levezetett értelemben jelölheti a házastárs anyagi állapotát, és örökléssel szerzett anyagi javakat is.

Életciklust tekintve a nyolcas házas eseményt meg lehet élni első csalódásban, alapvető veszteségben (lopás), haláleseményben. Van, akinél a kedvenc kutyus, vagy madárka halt meg olyan lelki sérülést okozva számára, ami maradandó, és azt komoly gyászmunkával kell elengednie. De elveszítheti valaki a számára fontos hozzátartozóját is.

Kilences ház. Nagy távlatok, nagy utazások, “én” gondolkodásának kitágítása, felsőbb szintű tanulmányok.

Nyilas jellegű ház, bolygója a Jupiter. Változó életterület, szélső ház (átadó), eleme a tűz. Pozitív, energia kiáramló ház. Befektetett energiát igényel.

A 9. ház jegye és bolygói mutatják azokat a területeket, amelyek kapcsolatban vannak a világnézettel, szellemiséggel, hittel, erkölccsel, törvénnyel, távlati szemlélettel, világkép kitágításával, felsőbb tanulmányokkal (különösen bölcseleti és világnézeti, vallási téren), valamint a nagyobb utazásokkal, nagyobb költözésekkel, külföldi kapcsolatokkal.

A képlet azt mutatja meg, hogy az ember egyéni szellemi lénye mennyire képes egyesülni az egyetemes szellemmel? Mennyire képes földi létéből az egyetemes régiók felé eljutni? Az életet mennyire képes magasabbról, távlatokból szemlélni. Erre valók a távoli utazások, amelyek segítségével kitágíthatjuk világlátásunkat is. Jövőképe mennyire optimista? Vannak-e önkiteljesedésének hitbeli akadályai? A hitet nem vallásos értelemben gondolom, hanem általában egy erőt adó forrásként értelmezem. A hit ellenpéldája a magunkról, vagy másokról szóló előítélet. A fölösleges önkorlátozás is ellentétes az önkiteljesedés folyamatával. Az önbezárás, szűkültség érzése pesszimista állapotba hozza az embert, és ketrecben lévő állatként vagy általános levertséget, vagy agressziós állapotot okoz. Ilyenkor a beszűkült tudat képtelen az emberhez méltó szárnyalásra, ami minden valódi hit alapja.

A képlet kilences háza az ember szellemi tűzének állapotáról ad felvilágosítást az értő szem számára.

Itt meg kell említenem, hogy egy-egy kérdés felvetésekor mindig az egész képlet összes tartalmát kell látnunk ahhoz, hogy megfelelően értelmezzük az egyes házakban való állásokat.

Az egészből való kiragadással csakis hamis képet láthatunk. Ezért fontos rendszeresen visszatérnünk az egészleges látásmódra. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy az adott részt bele tudjuk helyezni a „nagy egészbe”. Lássuk meg, a résznek az egészre, és az egésznek, a részre gyakorolt változtató hatásait! Elképzelhetjük ezt, mint egy élő, működő szervezetet.

Az életciklust figyelve kb. a 18 évtől a 21 éves korig terjedő életszakaszt szimbolizálja. Ekkor már jó esetben rendelkeznie kell az embernek önálló világnézettel, amivel elhelyezi magában az élet dolgait. Kialakult az értékrendje, ami persze élete eseményei folytán változhat. Egy anyagi szűkségben lévő ember nem képes magasrendű szárnyalásra, mert alapvető megélhetése van veszélyeztetve.

Tizes ház. X. ház. A hivatás, társadalomban vállalt szerep

A tizedik ház csúcsa azonos az MC-vel, ami a negyedik kiemelt, sarkalatos, kardinális pont a képletünkben. Bak jegyhez tartozik, és ura a Szaturnusz bolygó. Eleme a Föld. Itt látható az ember hivatása, sikerei, társadalmi pozíciója. Apaháznak is nevezik, mert legtöbbször az apa az, aki többnyire a megélhetésért, és külvilági önmegvalósításáért küzd. Ez alapvetően egy férfi feladat. Ez a ház jelzi gyakran az egyén által nagyra becsült emberi képességeket, amit szívesen elsajátítana. Ez a ház vonatkozik jogaira, és kötelességeire abban a közösségben, ahová tartozik. Negatív ház, vagyis elfogadást igényel, lehetőségeinket elfogadjuk.

Egy nő esetében nem feltétlenül ez a ház jelenti az önmegvalósítást, mert számukra az élet továbbvitele, a gyermeknevelés minél minőségibb végrehajtása a kiemeltebb feladat. Ez a gyerek szempontjából későbbiek során bepótolhatatlan munka, mert egy gyermekkorában alapvetően elrontott, sérült ember soha nem lesz képes később a boldog kiteljesedett élet vitelére. Munkát, hivatást találni bármikor lehet, soha sem késő, de a gyereknek akkor, és azt kell kapnia, amikor annak éppen ideje van. Nem korábban, és nem később!

A kettes, hatos és tizes ház összefüggnek egymással, mert mindhárom a földi élethez szükséges anyagiak megteremtéséről szól. Mindhárom földies ház. A tizes ház, az önmegvalósítás mellett a létküzdelmet foglalja magába, mert harcolni kell a versenyben való jó pozíció megszerzéséért. Ezért a Mars-küzdelem miatt való inkább férfiaknak ez a terület. A hatos ház a munkához való, szorgalmas tanulást, kitartást, észmunkát foglalja magába. Szervezés, figyelem, gondolkodás szükséges a felkészüléshez, és a végrehajtáshoz is. A kettes ház az anyagi javak megőrzéséről, tárolásáról, megújításáról szól, ami nem tűr könnyelműséget.

Életciklust tekintve a 21-29 éves korig tartó időszakban válik kiemelt jelentőségűvé, mikor valamilyen tanult szakmának be kell gyakorlódnia, pénzszerző tevékenységgé kell válnia. Jelenleg már a változó életkörülmények miatt egy élet során több szakma megtanulására is mód és szükséglet adódik, ezért akár negyvenéves korban is megújulhat a hivatásunk, vagy a pénzkereső foglalkozásunk. Meghirdették “az életen át tartó tanulás” fontosságát. Természetesen ehhez rugalmas életszemlélet (9-es ház), megújulásra, változásra való képesség (8-as ház) is szükséges.

Tizenegyes ház. Közösségi élet, barátság, szabad pálya

Vízöntő jellegű ház, ura a Szaturnusz, ami az Uránusz transzcendens bolygóhoz is kapcsolódik, ami a lényegét leginkább kifejezi. Szilárd jellegű, követő ház, eleme a levegő, tehát szellemi jellegű. A 11. ház jegye és bolygói vonatkoznak az egyén szabadságára, hobbijára, barátaira, közösségi életére. Ide tartozik a tilalmak, normák, tabuk, tradíciók ledöntése, múlt bilincseiből való megszabadulás, mindenfajta reformáló, forradalmi törekvések. Ez a ház vonatkozik a szabadidő eltöltésének módjára, baráti körben elfoglalt szerepre, az olyan csoportokra, klubokra, egyesületekre, amelyekhez az egyén nem kényszerből, hanem saját akaratából csatlakozik, valamint önként vállalt közösségi tevékenységeire. Nevezik ezt a házat a beteljesült vágyak házának is, mert az ötös házzal pont ellentétes oldalon áll, és jelentésben is ellentétes vele. Itt nincs hierarchia, vetélkedés, csak egyenrangú barátság létezik. Településeken vannak tagjaik által örömmel végzett baráti körök, amik segítik a lakosságot a közügyekben való eligazodásban, vagy községszépítésben. Ezek a körök gyakran érdekvédelmi szervezetekké válnak, ami a Vízöntő hatalomellenességét is szimbolizálja.

Pozitív ház, ami aktív energia kiáramlást jelent. Lényege a szabadság a kötöttségtől való kiszabadulás állapotában való örömteli közösségi kapcsolat. Az utolsó kapcsolati ház, amelyben megérezzük a többi emberrel való sorsközösséget, ami minden igazi barátság alapja.

Életciklust tekintve az aktív nyugdíjas kor kártya-partijainak, kiskert-barátságainak időszakát öleli fel, ami eltart egészen az aktív korszak végéig, a mozgás, és egyéb érzékszervek bezárulásának idejéig.

Tizenkettedik ház. Logikus rend feloldása. A racionális tudat kitágulása, nyilvánosság elől elzárt terület.

Halak jellegű ház. Uralkodó bolygója a Jupiter, kiegészítője a Neptunusz. Változó életterület, szélső ház, átadó, feloldó.

A 12. ház jegye és bolygói mutatják az életnek a nyilvánosságtól elzárt területeit. Ez a ház vonatkozik az érzék feletti érzékelésekre, álmokra, illúziókra, homályos, ködös ügyekre, nyilvánosság által el nem ismert tevékenységre, és mindarra, ami kapcsolatban van a magánnyal, kitaszítottsággal, kórházakkal, börtönökkel, misztikával, régi tudattartalmak feloldásával, a tudat kitágításával, vagy elborulásával, a narkotikumok, vagy az alkohol élvezetével. Az olyan művészetek is ide tartoznak, amelyek mélyen megérintik a lelkünket, mint például a muzsika, a költészet.

Az önzetlen segítő szolgálat is ide tartozik, és mindenféle tudati átalakulás is, amelyek elérhetőek a meditáció, jóga, vagy álomtudat által.

A nehezen diagnosztizálható betegségek is ide sorolhatók, például a pszichoszomatikus, vagy a pánikbetegség némely fajtája.

Az utolsó megpróbáltatás ház ez, ami a kényszerről ad felvilágosítást. Ennek két forrása lehet: Az első belülről, a lélekből indul ki, és az ember a külvilági élettől való elfordulását fejezi ki.

Ilyen például az okkultizmus, és az ezotéria. Ez az önként vállalt elzártság csak egy belső kört jelent, és nincsen benne külső kényszer. Ez egy olyan út tudatos vállalása, ami eltér az emberek többségének életétől, de helyette magasabb dimenziók megtalálását kapja az utazó. A külső forrás oka lehet, a maga okozta károk ellentételeként kialakult elzárás, mint például a börtön. Lehet az is, hogy az élettől való félelmében magányba menekül az ember, aminek oka lehet az élete során magában felhalmozott aggodalom, bánat, kilátástalanság, üldöztetés, kifosztottság érzése.

Életciklust tekintve az életvég zárt, a testében fogoly lélek állapotának az időszaka tartozik ide, mikor az ember csak szellemében szabadulhat ki az érzékszervek hiányosságából fakadó többi embertől elválasztó elzártságából. Ennek az állapotnak a végső fázisa az életből való testi eltávozás. Szelleme kiszabadul a test börtönéből, és oda távozik, ahová hite gondolja.

A 12 ház végén bezárul a kör, és egy újabb születéskor innen folytatódik az új élet.

Házak négyes felosztása, elemek szerinti összefoglaló

A házaknak a négy elemek szerinti felosztása.

Az egyes ház a Kos jegyhez, az ötös Oroszlánhoz, a kilences a Nyilas tüzes elem alá tartozik. Mindegyikben a kifelé áramló energia dominál. A képen pirossal jelöltem.

A kettes ház a földies Bikához, a hatos a Szűzhöz, a tízes ház a törekvő Bak jegyhez tartozik. Ők a földi élet javításának, erősítésének az életterületei. A képen zöld színű.

A hármas ház Ikrek, a hetes Mérleg, a tizenegyes Vízöntő jellegű és a kapcsolatokról szól, Levegő elemhez tartoznak. Sárgás-zöld színűek.

A négyes ház Rák jegy szerű, a nyolcas Skorpió, a tizenkettes Halak jellegű és a Víz elemhez tartoznak. Lélekházak, megpróbáltatások életterületei. Sötét-kék színűek.

A pirossal jelzettek az életházak, a zölddel jelzettek a cselekvés házak, a sárgászöld a kapcsolatok házai, a sötét-kékek a megpróbáltatás házai. Mindegyik házból három létezik, így 12 életterület felöleli az élet minden megjelenési területét.

Hármasság: indítás-stabilizálás- elengedés ciklusa

Test: Az egyes ház a születéssel indító energiájú, tüzes. A kettesben megszilárdul a földi lét. A harmadikban feloldódik az energia a kapcsolatokban. Lélek: A négyesben az anyaméh vizében indul az élet, megszilárdul az ötös tüzes vágyéletében, majd értelemmel felvértezve átadja a megszerzett tudást. Szellem: A Deszcendenstől kiindulva kapcsolatok épülnek, a nyolcas házban megszilárdul az elhatározás (önmagába fordul,), majd a kilences házban a Tűz energiájában kiáramlik a másokkal alakított kapcsolat indította energia. Törvény: Az élet céljának a megvalósítása veszi kezdetét a tízes házzal. A tizenegyessel stabil baráti kapcsolatokat épít, majd a tizenkettedik házban a kijelölt, vállalt cél feloldódik a létezés tengerében.

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük