Fényszögek

 

Fényszögnek azt a szöget nevezzük, amelyet az égbolt két pontja (két bolygó vagy egyéb égi tényező) a Földről nézve egymással képez.

A képlet ábráján körben elhelyezkedő planéták különféle szögkapcsolatokban állnak egymással. Ezek az általuk jelzett dolgok kapcsolódását jelképezik.

Ha egy horoszkópban egy bolygó fényszögben van egy másik bolygóval, akkor a két bolygó által jelképezett tulajdonságok, a fényszög által jelzett minőségben (harmonikus, diszharmonikus, nevelő) működnek.

Az, hogy mit tekintünk értelmezhető fényszögnek (0 foktól 360 fokig) pusztán elvi megfontolás kérdése. A hagyomány a 360 fok osztatait (360:2=180; 360:3=120; 360:4=90 stb.) tekinti vizsgálandó fényszögnek, és ezek közül kb. egy tucatot használ vizsgálódásai során. Mi is eszerint járunk el, ám először megkíséreljük feltárni a fényszögekben rejlő belső összefüggéseket, ezek alapján értelmezzük őket.

A bolygók, és egyéb tényezők közötti együttműködés nem megy simán. Vannak olyan fényszögek, amelyek megkönnyítik, és vannak olyanok, amelyek megnehezítik az együttműködést. Tehát, vannak „könnyű” és „nehéz” fényszögek (harmonikus és diszharmonikus fényszögek)

Nemcsak két vagy több bolygó lehet egymással fényszögben, hanem bolygó és sarokpont vagy bolygó és házcsúcs is.

Az asztrológiai gyakorlatban leginkább figyelembe vett fényszögek a következők:

Nagy fényszögek

Szimbolika

 

A jelképek, vagy szimbólumok az ember világának kifejezői. Ebben az értelemben a szimbólumok a mélyből, a tudattalanból jövő, közvetlen kifejezést kerülő intuitív bölcsességet hordoznak. A szimbólumok legjellemzőbb vonása a képszerűség, ami azonban mindig összetett kép, melynek egyik oldala hozzáférhető az értelem számára, de a másik oldala nem.

Az a feladatuk, hogy olyan ideákat közvetítsenek az ember felé, melyek nem hozzáférhetők a tudat számára, de elemzésük során a mélyen fekvő bölcsességeket fedezhetünk fel bennük.

A szimbolizálás folyamata a transzcendens felé haladásunkat szolgálja. A transzcendens, isteni szintet jelent, és az azokban rejlő erőket a meditáció segítségével hívhatjuk elő magunk számára. Mikor képletünket meditatív szinten nézzük, összeolvadunk vele, ami szóval kifejezhetetlen többlet megismerést jelent.

Az ősi civilizációk szimbólumait használja az asztrológia is, amit az élet minden területén alkalmazhatunk. Ezek több ezer évig megőrzik eredeti jelentésüket, és ami nagyon meglepő tapasztalat, hogy szinte a föld valamennyi népe azonos szimbólumokat használ igen sok dologra.

Ezek a szimbólumok rendszereket alkotnak, amiknek összefüggései több szintűek. Az asztrológia legfontosabb szimbólumai, az égitestek, a jegyek, a házak, és a fényszögek, melyek ennek a nyelvnek az ábécéjét alkotják. Az asztrológia az időt és teret kapcsolja össze – a horoszkópot adott helyre, és időpillanatra készítjük el – és így egyszerre teszi lehetővé a fizikai és mentális szint megismerését, amelynek segítségével az ember képes megtalálni élete értelmét.

Olyan elveket, isteneket, archetípusokat (ősi elvek) szimbolizálnak, amelyek nem rajtunk kívül léteznek, hanem az emberi lélekben lakoznak. Bennünk lakozik a Hold, a Mars, a Jupiter, a Vénusz, a Szaturnusz, a Merkúr és a Nap. Ezek a bennünk lakozó istenképek vetítődnek ki és tükröződnek a bolygók és jegyek analógiáiban. Az asztrológia feladata, hogy megtalálja a külső és a belső istenek közötti láthatatlan kapcsot. Évezredekkel ezelőtt a tudás birtokosai számára ez nem jelentett nehézséget, bár a tudás megszerzése nagyon hosszú ideig tartott.

Konjunkció (együttállás), 0 fokos szög

Azonosulás, az eggyé olvadás száma: 0. Lényege víz jellegű. 360 fokot nullával osztva nullát kapunk, a nulla ugyanis feloldja minden szám „énjét”, vagyis számszerűségét- a matematika ezért is nem értelmezi a nullával való osztást. Így a két planéta együttállása „énjük” egybemosódását jelenti.

Ez a legerősebb fényszög kapcsolat. Azért a legerősebb, mert nincsen távolság a két bolygó, vagy a nem sugárzó pontok között. Minél pontosabb az együttállás, annál erősebb ez az egybemosódás. Ez lehet harmonikus, de lehet diszharmonikus is, attól függően, milyen jellegű bolygók, milyen jegyben és házban állnak együtt.

Nem csak az azonos fokon található bolygókat tekintjük együtt állónak, hanem elfogadunk egy meghatározott (bolygóktól és az adott fényszögtől függő, 1 és 8 fok közötti) tűréshatárt is (orbiszt). Ezért a két együtt álló tényező két különböző jegyben vagy házban is állhat.

Ha az együtt álló tényezők jellege könnyen egyeztethető, akkor harmonikus az együttállás. Ehhez tudás és szimbolikus megérzés megléte is szükséges.

Megkettőződött fényszögek

A megkettőződés, a konfliktus, az egyensúlyba kerülés száma: 2. Lényege föld jellegű. A 360 fokot felezgetve, majd legkisebb értelmezhető egységből újra építkezve a következő fényszögeket kapjuk:

– szembenállás           (360: 2=180) jelentése: ütközés, egyensúlyozás, stabilizálódás;

– negyedfény             (360: 4= 90) jelentése:  erős nehezítés, gátlás, fegyelmezés;

– nyolcadfény            (360: 8= 45) jelentése: kisebb mérvű nehezítés, fegyelmezés;

– három-nyolcadfény (45-ször 3= 135) jelentése: időben változó mérvű nehezítés.

Mozgás, kimozdulás

A mozgás száma: 3 Lényege levegő jellegű. A 360 fokot hárommal osztva, majd az eredményt felezgetve, és a legkisebb értelmezhető egységből újraépítkezve a következő fényszögeket kapjuk:

– harmadfény  (360: 3= 120) Jelentése: együttmozdulás;

– hatodfény     (360: 6= 60) Jelentése: ciklikus együttmozdulás;

– tizenkettedfény(360 :12 =30) Jelentése: enyhén súrlódó együttmozdulás;

– öt-tizenkettedfény (5-ször 30 =150) Jelentése: súrlódó együttmozdulás, feszültséggel terhelve.

Erő

Az erő, a teremtés száma: 5. Lényege tűz jellegű. A 360 fokot öttel elosztva, majd ebből építkezve a következő fényszögeket kapjuk:

– ötödfény  (360 : 5 = 72)  Jelentése: dinamizálás, erőltetés, megvalósítás.

– két-ötödfény (2-szer 72 = 144) Jelentése: dinamizálás, erőltetés, feszültséggel terhelve.

Oppozíció, szembenállás, 180 fokos fényszög

 

Az állatövet két egyenlő részre osztja, a tényezők egymással ellentétes jellegűek, és egymást kiegészítik.

Az orbisz miatt előfordulhat, hogy egy képletben nem pontosan a szemben lévő jegyekben vagy házakban vannak a szemben álló bolygók. Az oppozíciót általában diszharmonikusnak tartják, mert két ellentétes elv egyeztetése gyakran nehéz. De mivel egymást kiegészítik, a fényszög előnyös lehet.

Az egyéni horoszkópban az egymással szemben álló bolygók többnyire kapcsolatteremtési problémákat fejezhetnek ki.

Kvadrát, (negyedfény vagy derékszög), 90 fokos szög

 

Az állatöv körének egynegyede, az oppozíció fele. Elméletileg két azonos minőségű (kardinális, fix, változó), de különböző elemhez (tűz, víz, levegő föld) tartozó jegyet kapcsol össze ez a fényszög. Az orbisz miatt előfordulhat, hogy a kvadrátot alkotó tényezők nem azonos minőségű és/vagy nem különböző elemű jegybe vagy házba kerülnek.

Általában diszharmonikusnak tartják ezt a fényszöget, mert a két tényező egyeztetése nehéz és nagy erőfeszítést kíván. De éppen ezért kényszeríti az egyént döntésre és cselekvésre, vagyis a probléma megoldására. Ezért a kvadrátok hasznosak és elősegítik az egyén fejlődését. Minél több kvadrát van egy ember képletében, annál több feladata van az életben. Az a tény, hogy Minél több feladatok kap valaki az életében, annál erősebb lélek valaki; hiszen csakis azt az embert lehet terhelni, aki képes a terhet elviselni és a problémát megoldani.

A horoszkópban az egymásra kvadrát fényszöget vető bolygók gyakran a múlttal vagy jövővel, illetve az eredettel és az elérendő céllal kapcsolatos problémákat fejeznek ki. Tehát, ösztönöznek valami elérésére, és a múlt hibáinak a kijavítására is szolgálnak. Mindenesetre erősen fejlesztő hatásúak, és nagy megtiszteltetés az egyén számára a birtoklásuk.

Trigon, (harmadfény), 120 fokos szög

 

Az állatöv körének egyharmada. A legharmonikusabb fényszögnek tartjuk, mert elméletileg két azonos elemhez tartozó jegyet kapcsol össze.

Nagy trigonnak nevezzük azt a helyzetet, amikor legalább három bolygó kapcsolódik össze egymással úgy, hogy azok az állatöv körét három egyenlő részre osztják, de ez már a fényszög-sorozatok körébe tartozik.

Bár a trigon nagyon harmonikus és könnyen megvalósítható együttműködést tesz lehetővé, ez nem mindig előnyös. A túl könnyű helyzet nem kedvez a tudatos fejlődésnek. Az egyén nem tanul meg dönteni, küzdeni, cselekedni, nehéz helyzeteket elviselni, és abból kilábalni. Túlságosan elkényelmesedhet, és egyoldalúvá válhat.

Kis fényszögek

A kis fényszögeknek a nagyhoz képest kevésbé érzékelhetően észleljük jelenlétüket, ezért a hétköznapi életben gyakran el is hanyagoljuk jelentőségüket. Természetesen, ha valami durván beavatkozik az életünkbe, akkor azt könnyebben észrevesszük, mint az apróbb változásokat. Nem csak nagy lépésekben, de finomabb kis lépésekben is eljuthatunk a kívánt irányba. Ilyen lehetőségek a kis fényszögek is. A nehézség abban áll, hogy az apróságaik miatt nem látjuk át jelentőségüket, ami hiba, mert egy nehéz kis fényszög apró lépésekben is elvihet minket életünk alakulásának nem kívánt irányába. A kicsi jó irányú változásokat pedig hajlamosak lehetünk lebecsülni, ami szintén hiba, mert sok apró örömtől fosztjuk meg magunkat, ami pedig növelhetné az életminőségünk kedvező alakulását. Örüljünk ezért a kicsi örömöknek is, és figyeljünk oda a kicsi hibákra is!

A kis fényszögekkel az a teendőnk, hogy aprólékos figyelmet igényelnek. Ezeket felfoghatjuk nehézségként is, mert a figyelem energiát igényel tőlünk, és nem valósulnak meg automatikusan, mint a nagy fényszögek.

Szextil (hatodfény) 60 fokos szög

 

Az állatöv egyhatod része, a trigon fele. Például ha két szextil köt össze két bolygót, az egy másik bolygó közvetítésével történő teljesen megvalósuló trigonként is élhetjük, ha tudatosan odafigyelünk erre a jelenségre.

Más esetben, viszont egy kvadrátot, ami 90 fok, tudatosan feloszthatunk egy 60 fokos szextilre, és egy 30 fokos félszextilre. Ezzel az aprólékos odafigyeléssel „megoldhatjuk” a kvadrátjaink mutatta belső problémáinkat. Ez sok belső munkát és jó analógiás látásmódot igényel, de mindenesetre megéri a fáradtságot. Megfigyelésem szerint, amire erősen odafigyelünk, tehát energiát adunk a dolognak, teszünk is a siker érdekében, az mindenképpen megvalósul. Ez a gyakorlati tapasztalatom.

Harmonikus fényszögnek tartják a szextilt, mert elméletileg két pozitív vagy két negatív jegyet kapcsol össze, amelyek jól kiegészítik egymást. Az orbisz miatt előfordulhat, hogy az egyik jegy pozitív, a másik pedig negatív.

Félszextil, 30 fokos

Ez az aprócska harmonikus fényszög alig érzékelhető az élet során, de észlelésünk finomításával megoldhatjuk vele a nagyobb problémáinkat.

Félkvadrát, 45 fok

 

Az előző elméletek és gyakorlat alapján vajon mit jelenthet ez a fényszög? Elgondolása szerint hogyan lehet ezt a fényszöget jól megélni? A képletében lévő bolygók félkvadrátjait hogyan oldaná meg? Milyen nehézséget jeleznek ezek Ön számára?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük